PRAWO BIZNESU

Nasze kompetencje w prawie biznesu:

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,
 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,
 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji,
 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;
 • windykacja wierzytelności,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, ochrony praw
 • konsumentów, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, praw autorskich

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski
Tel.: 0049 163 481 22 84
Fax.: 0049 5251 788 310 50
E-Mail: suminski@suminski.de