PRAWO BIZNESU

Nasze kompetencje w prawie biznesu:

 stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

 pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,

 kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,

 opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,

 przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,

 rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,

 kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji,

 kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,

 przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

 zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,

 kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,

 doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,

 doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy,

 doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

 przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;

 prowadzenie spraw pracowniczych,

 reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;

 windykacja wierzytelności,

 kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, ochrony praw

 konsumentów, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, praw autorskich

Windykacja w Niemczech będzie szybsza i bardziej efektywna, jeśli umowy Waszego przedsiębiorstwa zostaną szczegółowo zanalizowane przez naszych wyspecjalizowanych adwokatów.

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski

0049 163 481 22 84

+49 5251 788 310 50

suminski@suminski.de